GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR HOTELOPHOLDSKONTRAKTEN

1 OMRÅDE

1.1 Disse vilkår og betingelser gælder for kontrakter om leje af hotelværelser til overnatningsformål samt alle andre ydelser og leverancer, som hotellet leverer til kunden i denne forbindelse (hotelopholdskontrakt). Udtrykket “Hotelindkvarteringsaftale” omfatter og erstatter følgende udtryk: Kontrakt om indkvartering, kontrakt om gæstemodtagelse, kontrakt om hotel, kontrakt om hotelværelse.

1.2 Under- eller genudlejning af de tilrådighedsstillede værelser samt deres anvendelse til andre formål end overnatning kræver hotellets forudgående samtykke i tekstform, idet § 540, stk. 1, punktum 2, i den tyske borgerlige lovbog fraviges, for så vidt kunden ikke er forbruger i henhold til § 13 i den tyske borgerlige lovbog.

1.3 Kundens generelle vilkår og betingelser gælder kun, hvis dette på forhånd udtrykkeligt er blevet aftalt i tekstform.

2 INDGÅELSE AF KONTRAKTEN, KONTRAHERENDE PARTER, FORÆLDELSESFRIST

2.1 De kontraherende parter er hotellet og kunden. Kontrakten indgås ved hotellets accept af kundens ansøgning. Hotellet kan frit bekræfte værelsesreservationen i tekstform.

2.2 Alle krav mod hotellet er generelt underlagt en forældelsesfrist på et år fra forældelsesfristens lovbestemte begyndelse. Dette gælder ikke for erstatningskrav og andre krav, hvis disse er baseret på en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra hotellets side.

3 TJENESTEYDELSER, PRISER, BETALING, MODREGNING

3.1 Hotellet er forpligtet til at holde de værelser, som kunden har reserveret, klar og levere de aftalte ydelser.

3.2 Kunden er forpligtet til at betale hotellets aftalte eller gældende priser for tilrådighedsstillelse af værelset og de øvrige ydelser, som kunden benytter sig af. Dette gælder også for ydelser, som kunden bestiller direkte eller via hotellet, og som leveres af tredjeparter og betales af hotellet.

3.3 De aftalte priser er inklusive de skatter og lokale afgifter, der gælder på tidspunktet for kontraktens indgåelse. Lokale skatter og afgifter, som gæsten skal betale i henhold til den respektive lokale lovgivning, såsom gæstebidrag fra byen Goslar, er ikke inkluderet. I tilfælde af en ændring af den lovbestemte moms eller indførelse, ændring eller ophævelse af lokale afgifter på ydelsesgenstanden efter kontraktens indgåelse skal priserne tilpasses tilsvarende. I forbindelse med aftaler med forbrugere gælder dette kun, hvis perioden mellem aftalens indgåelse og opfyldelse overstiger fire måneder.

3.4 Hotellet kan gøre sit samtykke til en efterfølgende reduktion, som kunden anmoder om, af antallet af bookede værelser, hotellets ydelser eller kundens opholdslængde betinget af en rimelig forhøjelse af prisen for værelserne og/eller for hotellets øvrige ydelser.

3.5 Hotellets fakturaer skal betales straks efter modtagelsen uden fradrag. Hvis der er aftalt acontobetaling, skal betalingen ske uden fradrag senest 14 dage efter modtagelse af fakturaen, medmindre andet er aftalt.

3.6 Hotellet er berettiget til at kræve et rimeligt forskud eller depositum af kunden ved aftalens indgåelse, f.eks. i form af en udbetaling. Forskuddets størrelse og betalingsdatoer kan aftales i tekstform i kontrakten. De lovbestemte bestemmelser berøres ikke i forbindelse med forudbetalinger eller sikkerhedsdepoter for pakkerejser. I tilfælde af kundens betalingsforsinkelse finder de lovbestemte bestemmelser anvendelse.

3.7 I begrundede tilfælde, f.eks. ved kundens betalingsrestancer eller udvidelse af kontraktens omfang, er hotellet berettiget til også efter kontraktens indgåelse og indtil opholdets begyndelse at kræve et forskud eller depositum i henhold til punkt 3.6 ovenfor eller en forhøjelse af det i kontrakten aftalte forskud eller depositum op til det fulde aftalte vederlag.

3.8 Hotellet er desuden berettiget til at kræve et rimeligt forskud eller depositum som defineret i punkt 3.6 ovenfor fra kunden ved opholdets begyndelse og under opholdet for eksisterende og fremtidige krav, der følger af kontrakten, i det omfang en sådan betaling ikke allerede er foretaget i overensstemmelse med punkt 3.6 og/eller punkt 3.7 ovenfor.

3.9 Kunden kan kun modregne eller modregne et ubestridt eller retligt eksigibelt krav i et krav fra hotellet.

3.10 Kunden accepterer, at fakturaen kan sendes elektronisk til ham.

4 KUNDENS TILBAGETRÆKNING (ANNULLERING) / MANGLENDE UDNYTTELSE AF HOTELLETS TJENESTER (UDEBLIVELSE)

4.1 Kunden kan kun træde tilbage fra den kontrakt, der er indgået med hotellet, hvis der udtrykkeligt er aftalt en fortrydelsesret i kontrakten, hvis der findes en lovbestemt fortrydelsesret, eller hvis hotellet udtrykkeligt accepterer ophævelsen af kontrakten.

4.2 Hvis hotellet og kunden har aftalt en dato for gratis ophævelse af kontrakten, kan kunden indtil denne dato ophæve kontrakten uden at udløse krav om betaling eller erstatning fra hotellets side.

4.3 Hvis der ikke er aftalt eller allerede er udløbet en fortrydelsesret, hvis der heller ikke findes en lovbestemt fortrydelses- eller opsigelsesret, og hvis hotellet ikke accepterer en ophævelse af kontrakten, bevarer hotellet kravet på det aftalte vederlag på trods af den manglende udnyttelse af ydelsen. Hotellet skal tage hensyn til indtægterne fra udlejning af værelserne til andre parter og de sparede udgifter. Hvis værelserne ikke udlejes til andre parter, kan hotellet foretage et fast fradrag for sparede udgifter. I dette tilfælde er kunden forpligtet til at betale 90 % af den kontraktligt aftalte pris for overnatning med eller uden morgenmad samt for pakkearrangementer med tjenesteydelser fra tredjepart, 70 % for halvpension og 60 % for fuldpension. Det står kunden frit for at bevise, at det nævnte krav ikke er opstået eller ikke er opstået med det krævede beløb.

5 AFLYSNING AF HOTELLET

5.1 Hvis det er aftalt, at kunden inden for en vis periode kan træde gratis tilbage fra aftalen, er hotellet for sit vedkommende berettiget til at træde tilbage fra aftalen i denne periode, hvis der er forespørgsler fra andre kunder om de kontraktligt reserverede værelser, og kunden ikke giver afkald på sin fortrydelsesret efter forespørgsel fra hotellet med en rimelig frist. Dette gælder tilsvarende i tilfælde af tildeling af en option, hvis andre henvendelser og kunden ikke er villig til at foretage en fast reservation efter at være blevet opfordret af hotellet inden for en rimelig frist.

5.2 Hvis en forudbetaling eller et depositum, der er aftalt eller krævet i henhold til punkt 3.6 og/eller punkt 3.7, ikke er betalt, selv efter udløbet af en rimelig frist fastsat af hotellet, har hotellet også ret til at hæve kontrakten.

5.3 Hotellet er desuden berettiget til at hæve kontrakten ekstraordinært af objektivt begrundede årsager, navnlig hvis – force majeure eller andre omstændigheder, som hotellet ikke er ansvarlig for, gør det umuligt at opfylde kontrakten; – værelser eller værelser er skyldigt booket med misvisende eller falske oplysninger eller fortielse af væsentlige fakta; hotellet har rimelig grund til at antage, at brugen af tjenesten kan bringe virksomhedens gnidningsløse drift, hotellets sikkerhed eller dets omdømme i offentligheden i fare, uden at dette kan tilskrives hotellets kontrol – eller organisationssfære. formålet med eller årsagen til opholdet er ulovligt – der er tale om en overtrædelse af ovennævnte punkt 1.2.

5.4 Hotellets berettigede tilbagetrækning af hotellet berettiger ikke til et erstatningskrav fra kundens side.

6 TILRÅDIGHEDSSTILLELSE, OVERDRAGELSE OG TILBAGELEVERING AF LOKALER

6.1 Kunden har ikke krav på at få stillet bestemte værelser til rådighed, medmindre dette udtrykkeligt er aftalt i tekstform.

6.2 Reserverede værelser er tilgængelige for kunden fra kl. 15.00 på den aftalte ankomstdag. Kunden har ikke ret til tidligere tilgængelighed.

6.3 På den aftalte afrejsedag skal værelserne være ryddet og stillet til rådighed for hotellet senest kl. 11.30. Herefter kan hotellet opkræve 50 % af den fulde pris for overnatning (pris i henhold til prislisten) for sen afrejse af værelset til brug ud over kontrakten indtil kl. 18.00 og 90 % fra kl. 18.00 og fremefter. Kundens kontraktlige krav er ikke berettiget af dette. Det står kunden frit for at bevise, at hotellet ikke har pådraget sig noget eller et væsentligt lavere krav på et brugsgebyr.

7 HOTELLETS ANSVAR

7.1 Hotellet er ansvarligt for skader, som det er ansvarligt for som følge af skade på liv, legeme eller helbred. Det er endvidere ansvarligt for andre skader, der er baseret på en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra hotellets side eller på en forsætlig eller uagtsom overtrædelse af typiske kontraktmæssige forpligtelser fra hotellets side. Typiske kontraktlige forpligtelser er de forpligtelser, der gør det muligt at opfylde kontrakten korrekt, og som kunden er afhængig af og kan stole på. En tilsidesættelse af hotellets pligt svarer til en tilsidesættelse af en lovlig repræsentants eller en stedfortræders pligt. Yderligere erstatningskrav er udelukket, medmindre andet er fastsat i dette punkt 7. I tilfælde af forstyrrelser eller mangler ved hotellets tjenester skal hotellet bestræbe sig på at afhjælpe disse ved kendskab hertil eller ved øjeblikkelig reklamation fra kunden. Kunden er forpligtet til at bidrage med det, der er rimeligt for ham, for at afhjælpe forstyrrelsen og holde eventuelle skader på et minimum.

7.2 Hotellet hæfter over for kunden for medbragte genstande i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser. Hotellet anbefaler, at man benytter hotellets eller værelsets pengeskab. Hvis kunden medbringer penge, værdipapirer og værdigenstande til en værdi af mere end 800 euro eller andre genstande til en værdi af ønsker at deponere mere end 3.500 euro, kræver dette en separat opbevaringsaftale med hotellet.

7.3 Hvis kunden får stillet en parkeringsplads til rådighed i hotellets garage eller på hotellets parkeringsplads, selv mod betaling, er der ikke tale om en opbevaringskontrakt. I tilfælde af tab af eller skade på motorkøretøjer, der er parkeret eller manøvreret på hotellets område, og deres indhold, er hotellet kun ansvarligt i overensstemmelse med ovenstående punkt 7.1, punktum 1 til 4.

7.4 Hotellet sørger for at vække opkald med den største omhu. Meddelelser til kunderne håndteres omhyggeligt. Efter forudgående aftale med kunden kan hotellet mod et gebyr modtage, opbevare og – efter anmodning – videresende post og varesendinger. Hotellet er kun ansvarligt i denne henseende i overensstemmelse med ovenstående punkt 7.1, punktum 1 til 4.

8 ENDELIGE BESTEMMELSER

8.1 Ændringer og tilføjelser til kontrakten, ansøgningsacceptet eller disse generelle vilkår og betingelser skal foretages i tekstform. Ensidige ændringer eller tilføjelser er ugyldige.

8.2 ErføIdelses- og betalingsstedet samt det eksklusive værneting – også for tvister om checks og veksler – er Bonn i handelstransaktioner. Hvis kunden opfylder forudsætningen i § 38, stk. 2, ZPO og ikke har nogen almindelig domstol i Tyskland, er retten i Bonn.

8.3 Tysk lov finder anvendelse. Anvendelsen af FN’s konvention om aftaler om internationale køb af varer er udelukket.

8.4 I overensstemmelse med den juridiske forpligtelse gør hotellet opmærksom på, at EU har oprettet en onlineplatform til udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet (“ODR-platform”): http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Hotellet deltager dog ikke i tvistbilæggelsesprocedurer ved forbrugervoldgiftsretter.

Status: april 2023